Plamen, co už umín?

Plamen

Plamen je celorepubliková soutěž v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany. Jedná se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se zájmem o požární sport. Vyhlašovatelem hry Plamen je v České republice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.ZlokaPodmínky účasti

Hra Plamen je určena pro nejméně devítičlenné kolektivy mladých hasičů. Družstva mohou být složena z dětí obou pohlaví ve věku do 15 let. Za každé družstvo může soutěžit maximálně 10 členů. Každý sbor dobrovolných hasičů může sestavit i více družstev než jedno (záleží na počtu dětí). Každý mladý hasič smí v jednom ročníku hry reprezentovat pouze jeden kolektiv. Při dodržení stanovených podmínek jsou samozřejmě také možné přestupy mladých hasičů do jiných kolektivů.


ZlokaKategorie družstev

V kategorii mladších je doporučený minimální věk 6 let, ale zúčastnit se mohou i děti mladší, horní hranice je 11 let. Starší kategorie je vymezena věkem 11 - 15 let, ale zúčastnit se mohou i děti mladší. K 1. 9. (včetně) nesmí v roce zahájení nového ročníku hry soutěžící mladší kategorie dovršit 11 let, v kategorii starších 15 let.ZlokaStruktura hry

Okresní (obvodové) kolo - 2 části: podzimní (říjen) a jarní (květen)
Oblastní (krajské) kolo - většinou během června
Republikové kolo - většinou začátkem července
Mezinárodní kolo
Do vyšších kol postupují jen vítězná družstva z kategorie starších.

ZlokaDisciplíny hry


Základy první pomoci při závodu požárnické všestrannosti

Cílem disciplín je ověřit získané znalosti mladých hasičů ve výcviku s požárním nářadím, jejich rychlost a pohyblivost. Závod požárnické všestrannosti je v rámci okresní soutěže součástí podzimního kola. Ostatní disciplíny se většinou realizují na jaře. Je ovšem možné, že jsou zařazeny na podzim (například štafeta požárních dvojic). Ve vyšších soutěžích probíhají všechny disciplíny hromadně.


Zloka Závod požárnické všestrannosti (ZPV)

Z jednoho družstva můžou být postaveny dvě pětičlenné hlídky. Cílem disciplíny je získávat a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost soutěžích a zároveň zvyšovat jejich znalosti v oblasti požární ochrany. Jednotlivé hlídky na trati (mladší cca 2 km, starší cca 3 km) navštěvují šest stanovišť, na kterých plní úkoly. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu a překonání překážky po vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů je odměňováno trestnými body, které se přičítají k čistému času strávenému na trati.

Zloka Štafeta 4x60 metrů s překážkami

Družstvo je rozděleno na dvě štafety po 4 lidech. Každá štafeta má jeden pokus, započítává se čas lepší štafety. Každý z členů štafety zdolává jeden ze 4 úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání překážky, přemístění přenosného hasícího přístroje, zapojení požárních hadic. Po každém úseku si mezi sebou jednotliví členové štafety předávají proudnici, kterou poslední člen (zapojující hadice) dopraví do cíle.

Zloka Štafeta CTIF

Štafetu o celkové délce 400 metrů provádí devítičlenné družstvo. Každý závodník běží jeden z devíti úseků v pořadí: překonání žebříkové stěny, volný úsek bez překážek, přenos požární hadice, volný úsek, podběhnutí laťky, překonání lehkoatletické překážky, přemístění přenosného hasícího přístroje, volný bežecký úsek, zapojení hadic.

Zloka Požární útok s překážkami CTIF

Této disciplíny se účastní 9 členů družstva, z nichž jeden je velitel. Celé družstvo postupně překonává několik překážek: vodní příkop, bariéru, tunel, lávku. V tomto prvním úseku jsou družstvem rovnoměrně rozmístěny hadice. V druhém úseku jsou umístěny 2 džberové stříkačky, se kterými musí družstvo zdolat nástřikové stěny. Třetí úsek zahrnuje vázání uzlů a přiřazování technických prostředků. V posledním úseku podává velitel družstva hlášení rozhodčímu disciplíny. Hlášení rozhodčímu je jediným okamžikem, kdy velitel může mluvit, jinak celá disciplína probíhá bez mluvení. Opak je sankciován trestnými body.

ZlokaŠtafeta požárních dvojic


Každé družstvo může postavit jednu nebo dvě pětičlenné štafety. Velitel, který pouze obíhá dráhu, může být u obou štafet jeden. První dvojice na dráze zapojuje hadici na hydrant a proudnici. Následná dvojice poté naopak hadici odpojuje, smotává a odnáší do cíle.


ZlokaPožární útok

Požární útok provádí 7 členů družstva. Družstva mají buď jeden, nebo dva pokusy, přičemž se jim započítává lepší čas. Mladším kategoriím je přiřazen dospělý strojník, u starších družstev je strojníkem jeden člen z družstva. Kategorie mladších má také připevněné savice na motorovou stříkačku, starší si savice připevňují sami. Jinak je provedení disciplíny stejné: po odstartování běží celé družstvo od startovní čáry k základně s nářadím. Členové mají rozděleny úkoly - část má na starost připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže, druhá část zapojuje hadice typu B a C na stříkačku, rozdělovač a proudnice. Oba proudy potom dobíhají k terčíkům, které musí zdolat nastříkáním potřebného množství vody. Disciplína je ukončena teprve, pokud jsou oba proudy úspěšné. Jinak je hodnocena jako nesplněná.
Topografické značky

  

1. Železniční stanice                          13. močál , bažina                2. most                                                       14. hrad, tvrz
3.Prameny                                                15. nemocnice
4.Kaple                                                        16 Trigonometrický bod
5.Restaurace                                            17 Samostatné budovy
6.Jeskyně                                                   18 Veřejné tábořiště
7.Zřícenina                                                 19 Vrstevnice
8.Vodní mlýn                                               20 Tunel
9.Propast10.Muzeum ,Galerie        21 Pomník
11.Osamělé skály                                   22Čerpací stanice
12. Hájovna ,myslivna                          23 Turistický rozcestník
                                                                           24 Šachta
                                                                            25 Lesní a polní cesta


                         Věcné prostředky

Hasicí přístroje

Motorová vozidla , tuky , mazadla ,            asfalt , dehet

VHODNÝ                 PRÁŠKOVÝ                 NEVHODNÝ            HP VODNÍ


dřevo , hobliny , piliny , sláma , papír , pevné organické látky , líh

VHODNÝ                VODNÍ                   NEVHODNÝ       HP CO2
Archivy , knihovny , svazky papírů , alkohol , hořlavé kovy a jejich slitiny , textili

VHODNÝ    :            PRÁŠKOVÝ

NEVHODNÝ :         VODNÍ


Hasicí přístroje

Benzín, nafta , olej , laky ,barvy ,pryž

VHODNÝ    :                            PRÁŠKOVÝ                                          NEVHODNÝ  :                        SNĚHOVÝ

Elektrické zařízení pod napětím , potraviny ,telefoní ústředny , jemná mechanika , počítače , videa

VHODNÝ  :                              SNĚHOVÝ                                                   NEVHODNÝ   :                         VODNÍ

Odznaky odborností

Preventista junior
Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany, umí vyhledat jednoduché požární závady, zná základy hoření. Odznak plní děti od 6 - 10 let (mladší kategorie).

Strojník junior
Zná jednoduché hasební prostředky a jejich použití. Zná přenosné hasící přístroje a umí je použít. Zná povinnosti strojníka u zásahu. Odznak plní děti od 6 - 10 let (mladší kategorie).

Preventista
Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany, umí vyhledat jednoduché požární závady (podmínky odznaku Preventista - Junior). Dále ovládá základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence požární ochrany.

Strojník
Zná běžnou techniku používanou u hasičů, její časti a její údržbu. Zná druhy a způsoby použiti běžných technických prostředků PO (požární ochrany). Zná prakticky optické signály PO.

Kronikář
Nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu, zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě i v místě, kde působí jeho kolektiv MH, získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva a hnutí mládeže.

Cvičitel
Je nositelem odbornosti preventista a strojník, dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení, je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem, prokáže znalost vázání uzlů a smyček používaných v PO.
Zná hlavní zásady při výjezdu jednotky k požáru nebo mimořádné události, zná základní činnosti prováděné při zásahu a po ukončení zásahu, zná nebezpečí, která hrozí na místě požáru nebo zásahu. Odznak plní děti od 11 - 18 let (starší kategorie nebo dorost) po splnění odbornosti CVIČITEL.

Instruktor
Zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi a základy zdravovědy. Zná základní dokumentaci kolektivu. Má rozšířené znalosti Směrnice hry Plamen. Odznak plní děti od 11 - 18 let (starší kategorie nebo dorost) po splnění odbornosti CVIČITEL.

Odznaky odbornosti
 DRUHY HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

           

Nejčastěji se setkáváme s přenosnými hasícími přístroji. Ty jsou však vhodné pouze na začínající požár. Na velké požáry jsou hasící přístroje nedostatečně účinné. Navíc omezený dostřik hasicích přístrojů vyžaduje vedení zásahu v bezprostřední blízkosti ohně a to je při velkém požáru příliš nebezpečné. Pokud je doma některý z rodičů nebo starších sourozenců, nech  použití hasicích přístrojů vždy
na nich.

 Druhy hasicích přístrojů:    Pěnové hasicí přístroje
                                                              Vodní hasicí přístroje
                                                              Sněhové hasicí přístroje
                                                              Práškové hasicí přístroje
                                                              
Halonové hasicí přístroje
                                                              Hasicí přístroje s náplní Pyrocool

dále pak lopata, písek, škvára, hlína, tlumice


PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
Při svém použití vytvářejí na povrchu hořících látek vrstvu pěny, která zabraňuje přístupu kyslíku a tím vlastně hasí. Používají se především na požáry hořlavých kapalin ( benzín, nafta, oleje).
!! Protože je pěna také tvořena vodou nesmí se používat na hašení elektrických zařízení pod proudem.!!

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE
Jsou vhodné na hašení pevných látek. Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím, na požáry látek o velmi vysoké teplotě, špatně hasí hořlavé kapaliny ropného původu.
Jejich náplní není chemicky čistá voda, ale voda s příměsemi pro zlepšení snášivosti nebo mrazuvzdornosti. Vodní hasicí přístroje se používají především ve školách, skladech, truhlárnách, papírnách, zemědělství.

SNĚHOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
Sněhové hasicí přístroje se odborně označují jako přístroje s náplní CO2(oxid uhličitý). Pojmenování sněhový vzniklo díky tomu, že CO2 uvolňovaný z hasicího přístroje vytváří na povrchu látek bílou krystalickou hmotu podobnou sněhu, tzv. suchý sníh.

              Hasicí přístroj není vhodný na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu.     Hasivo  z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít k jejich rozfoukání  nebo ke vzniku výbušné směsi se vzduchem.
Sněhový hasicí přístroj použijeme na hašení benzínu, nafty, oleje, počítače, videa, televizoru.

          PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
 Práškové hasicí přístroje se používají téměř na všechny typ požáru, včetně         zařízení pod napětí elektrického proudu . Hasicí přístroje o obsahu 1kg a 2 kg jsou určeny především pro motorová vozidla.
Při hašení je hasivo z nádoby vytlačováno značným tlakem a proto přístroj není vhodný na hašení sypkých materiálů(piliny).

HALONOVÉ HASICÍ PROSTŘEDKY
Tyto hasicí přístroje hasí na stejném principu jako práškové a po hašení se chovají stejně jako CO2 - odpaří se beze zbytku. Hlavní nedostatek halonů je skutečnost, že patří do skupiny látek nazývané freony = poškozují ozónovou vrstvu. Dnes se s nimi již moc nesetkáte.

HASICÍ PŘÍSTROJE S NÁPLNÍ PYROCOOL

Mívají podobu spreje velikosti většího laku na vlasy naplněné látkou Pyrocool. Jsou určeny především do domácnosti případně do automobilů.

Optické signály

Porn signalizace